ആക്സിസിബിൾ പബ്ലിഷിംഗ് രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ

V, Vimal Kumar and P, Dhanya “ആക്സിസിബിൾ പബ്ലിഷിംഗ് രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ” വിജ്ഞാന കൈരളി , Vol. 53, Issue 5 , May 2021.