ഗവേഷണ സഹായി

ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശിയായ ഒരു പുസ്‌തകം. ഗവേഷണത്തിനാവശ്യമായ വിവര ശേഖരണം, ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണം, റഫറൻസ് മാനേജ്‌മന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം, ആശയ ചോരണം, ഗവേഷണ പ്രഭാവത്തിന്റെ അളവുകോലുകൾ, അക്കാദമിക് നെറ്റ്‌വർക്കിങ്, വിവര സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. പിഎച്ഛ്ഡി കോഴ്‌സ്വർക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്‌ Research and Publication Ethics എന്ന വിഷയത്തിലെ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും ഈ പുസ്‌തകം സഹായകരമാണ്.

ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് രീതിയിലാണ് പുസ്‌തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രീയേറ്റീവ് കോമൺസ് (Creative Commons) അനുമതി പത്രമാണ് പുസ്‌തകത്തിന്റെ സൗജന്യ വിതരണം ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് ഇ-ബുക്ക്  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

പേപ്പർ ബാക്ക് കോപ്പി വാങ്ങാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

Advertisement

Open Access edition of Unleashing Koha: the Complete Library Solution

The Open Access edition of Unleashing Koha, the Complete Library Solution, is now available.
The complete paperback copies of the book sold out and still receiving purchase queries. So we decided to release the book in Open Access.

Citation
V., Vimal Kumar, and Subeesh Gopinathan. Unleashing Koha: the complete library solution. Unity Services, 2020. ISBN 978-81-946460-0-6

Click on the following button to download the book.