സ്‌ത്രീകേന്ദ്രിത കൃതികൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

സ്‌ത്രീകേന്ദ്രിത കൃതികൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ പുസ്തകം മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർ പ്രൊഫസർ സാബു തോമസ്, സർവകലാശാല ലൈബ്രേറിയൻ ശ്രീ അനിരുദ്ധന് നൽകി 19 ഫെബ്രുവരി 2021നു പ്രകാശനം ചെയ്തു.

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ലൈബ്രറി അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്‌ത്രീ കേന്ദ്രിത കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ സമാഹരിച്ചാണ് ഈ പുസ്‌തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എഡിറ്റർമാർ
മിനി ജി. പിള്ള, ഡെപ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയൻ, മഹാത്‌മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി.
സരിത ആർ., റഫറൻസ് അസിസ്റ്റന്റ്, സ്‌കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്‌സ്, മഹാത്‌മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല.
ഡോ. വിമൽ കുമാർ വി., റഫറൻസ് അസിസ്റ്റന്റ്, മഹാത്‌മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി.

ISBN: 9789354453977
Publisher: Mahatma Gandhi University Library
Number of Pages: 71
Dimensions: 5.5″x 8.5″
Interior Pages: B&W
Binding: Paperback (Perfect Binding)

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International അനുമതിപത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പുസ്‌തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ണിയിൽ അമർത്തി പിഡിഎഫ് രൂപത്തിലുള്ള പുസ്‌‌തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

പേപ്പർബാക്ക് പതിപ്പ് വാങ്ങുന്നതിനു Pothi.com വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

“മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ലൈബ്രറി അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോട് സംവദിച്ചത് വേറിട്ടൊരു രീതിയിലായിരുന്നു. ‘സ്‌ത്രീ കേന്ദ്രിത കൃതികൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ’ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ‘സ്‌ത്രീദിന’ത്തെ ക്രിയാത്മകമാക്കിയത്. സ്ത്രീകൾ മറന്നതോ മറച്ചുവെക്കേണ്ടി വന്നതോ ആയ എഴുത്തുകാലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു എം.ജി.സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ സംരംഭം. സ്‌ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ മനസ് തുറക്കാനും സ്വത്വാവിഷ്‌കാരങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകാനും ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകർ തുനിഞ്ഞത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഇത് വനിതാ ദിനത്തിന്റെ സംഗത്യത്തെ അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കുന്നു.”
(ഡോ. പി. എസ്സ്. രാധാകൃഷ്ണൻ അവതാരികയിൽ)

Advertisement

Online PhD viva procedure@Mahatma Gandhi University

കോവിഡ് രോഗസംക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിഎച്ഛ്ഡി വൈവ ഓൺലൈൻ ആയി നടത്താൻ സർവകലാശാല തീരുമാനിച്ചു നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണ വിദ്യാത്ഥികൾക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത്തരം സംശയങ്ങൾ നീക്കാനും, ഓൺലൈൻ വൈവയുടെ ഏകദേശരൂപം മനസ്സിലാക്കാനും ആണ് ഈ പോസ്റ്റ് എഴുതുന്നത്.

Continue reading “Online PhD viva procedure@Mahatma Gandhi University”

How to prepare for PhD final synopsis submission

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലയിൽ ഗവേഷണ കാലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ പ്രക്രിയയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും, തയ്യാറാക്കേണ്ട രേഖകളും ഗവേഷകൻ (Library and Information Science, 2012-2019 batch) ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ താഴെ പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും, യഥാർത്ഥ ക്രമനടപടികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടേക്കാം.

ഗവേഷണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സിനോപ്‌സിസ് സമർപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ധാരാളം രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുകയും, അവ സർവ്വകലാശാലക്കു സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ പ്രക്രിയ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്‌താൽ സർവ്വകലാശാലയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി ഗവേഷകന് സമയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും.

സെമസ്റ്റർ റിവ്യൂ (Semester review)
എല്ലാ സെമസ്റ്റർ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകളും നടത്തി, പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. അതിൽ ഗൈഡ്, റിസർച്ച് സെന്റർ മേധാവി, external expert തുടങ്ങിയവരുടെ ഒപ്പ്, സീൽ വാങ്ങി വെക്കുക. പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി എടുത്തു വെച്ച ശേഷമേ ഒറിജിനൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കാവൂ. പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ടും, ഫീ അടച്ച രേഖകളും synopsis സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്തു ആവശ്യമുണ്ട്. ഫീസ് അടച്ച രേഖകൾ ഒറിജിനൽ, കോപ്പി എന്നിവ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. Continue reading “How to prepare for PhD final synopsis submission”