ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് പഠിക്കാം

ഉബുണ്ടു ലിനക്സിനെക്കുറിച്ചു അറിയുവാനും, പഠിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു സഹായ ഗ്രൻഥമാണ് ‘ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് പഠിക്കാം’. ഏറ്റവും പുതിയ ഉബുണ്ടു 20.04 LTS അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ പുസ്‌തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം വ്യക്തമായ വിശദീകരണങ്ങളോടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഘട്ടങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുസ്‌തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • ലിനക്സ് അധിഷ്ഠിത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ചരിത്രം.
 • ഉബുണ്ടു ലിനക്സിന്റെ ആവിർഭാവം.
 • ഉബുണ്ടു പതിപ്പുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ.
 • ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ.
 • ഉബുണ്ടു ഡെസ്ക്ടോപ്പ്.
 • ലിനക്സ് കമാൻഡുകൾ.
 • വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ.
 • മലയാള ഭാഷ ഉബുണ്ടു ലിനക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം.
 • സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ രംഗത്തെ മാറ്റങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

മികച്ച സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ ഉബുണ്ടു ലിനക്സിനെ അടുത്തറിയാൻ മലയാളത്തിലുള്ള ഈ പഠന സഹായി ഉപകരിക്കും. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International അനുമതിപത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പുസ്‌തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Pages: 82
Language: Malayalam
ISBN-13: 978-93-5406-946-8
Dimensions: A4

Buy Paperback Edition from here.

ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് ഇ-ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

Advertisement

Introduction to Ubuntu Linux

Introduction to Ubuntu Linux is a user guide that suits newbies. This book based on Ubuntu 20.04 LTS. It includes information on the evolution of Linux-based operating systems, Ubuntu flavours, Ubuntu basics, installation of Ubuntu, and basic commands. This book gives the step-by-step instructions with clear explanations that demystify Ubuntu Linux.

This book is for persons with little or no knowledge of Ubuntu. It takes you, step by step, through what you need to know to work with Ubuntu.

 • Gives an idea on how to install Ubuntu.
 • Selection of Ubuntu flavours.
 • Introduction to Ubuntu desktop.
 • Basics of Linux commands.
 • How to enable regional languages with Ubuntu.
 • How to keep in touch with the changes in Ubuntu Linux.

Introduction to Ubuntu Linux is the learning companion you need. It assists in hands-on learning that lets you dive into Ubuntu Linux. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International.

Pages: 75
Language: English
ISBN-13: 978-93-5406-177-6
Dimensions: A4

Buy Paperback Edition from here.

Download Open Access e-book from here,

Ubuntu Release Party@Mahatma Gandhi University Library

Ubuntu 18.04 Long Term Support version released on 26 April 2018. Ubuntu 18.04 release party organised for the popularity of the Linux Operating System.

The program jointly organised by Mahatma Gandhi University Library, Kottayam, Kerala and Kerala Library Association-Kottayam Region on 30 May 2018.

Sri. Tomy Joseph, President, KLA-Kottayam Region presided over the function. Felicitation speech by Dr Laila T. Abraham, University Librarian (In-Charge), Mahatma Gandhi University.

The tutorial session handled by Vimal Kumar V., Technical Assistant, Mahatma Gandhi University Library.

The tutorial covered the following topics:
1. Introduction to Ubuntu Linux
2. Hardware selection for Linux
3. Ubuntu Installation
4. Ubuntu 18.04 features
5. Introduction to apt-get commands

Here is the link to Ubuntu Tutorial PPT
https://www.slideshare.net/vimal0212/ubuntu-release-party-and-tutorial

Ubuntu 18.04 LTS iso image can be download from here,
https://www.ubuntu.com/download/desktop