ഗവേഷണ സഹായി

ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശിയായ ഒരു പുസ്‌തകം. ഗവേഷണത്തിനാവശ്യമായ വിവര ശേഖരണം, ഗവേഷണ പ്രസിദ്ധീകരണം, റഫറൻസ് മാനേജ്‌മന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം, ആശയ ചോരണം, ഗവേഷണ പ്രഭാവത്തിന്റെ അളവുകോലുകൾ, അക്കാദമിക് നെറ്റ്‌വർക്കിങ്, വിവര സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. പിഎച്ഛ്ഡി കോഴ്‌സ്വർക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക്‌ Research and Publication Ethics എന്ന വിഷയത്തിലെ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും ഈ പുസ്‌തകം സഹായകരമാണ്.

ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് രീതിയിലാണ് പുസ്‌തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രീയേറ്റീവ് കോമൺസ് (Creative Commons) അനുമതി പത്രമാണ് പുസ്‌തകത്തിന്റെ സൗജന്യ വിതരണം ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പൺ അക്സസ്സ് ഇ-ബുക്ക്  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

പേപ്പർ ബാക്ക് കോപ്പി വാങ്ങാൻ ഇവിടെ അമർത്തുക.

Advertisement

How to prepare for PhD final synopsis submission

മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലയിൽ ഗവേഷണ കാലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ പ്രക്രിയയിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും, തയ്യാറാക്കേണ്ട രേഖകളും ഗവേഷകൻ (Library and Information Science, 2012-2019 batch) ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ താഴെ പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും, യഥാർത്ഥ ക്രമനടപടികളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടേക്കാം.

ഗവേഷണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സിനോപ്‌സിസ് സമർപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ധാരാളം രേഖകൾ തയ്യാറാക്കുകയും, അവ സർവ്വകലാശാലക്കു സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ പ്രക്രിയ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്‌താൽ സർവ്വകലാശാലയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി ഗവേഷകന് സമയ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും.

സെമസ്റ്റർ റിവ്യൂ (Semester review)
എല്ലാ സെമസ്റ്റർ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗുകളും നടത്തി, പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. അതിൽ ഗൈഡ്, റിസർച്ച് സെന്റർ മേധാവി, external expert തുടങ്ങിയവരുടെ ഒപ്പ്, സീൽ വാങ്ങി വെക്കുക. പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് കോപ്പി എടുത്തു വെച്ച ശേഷമേ ഒറിജിനൽ സർവ്വകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കാവൂ. പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ടും, ഫീ അടച്ച രേഖകളും synopsis സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്തു ആവശ്യമുണ്ട്. ഫീസ് അടച്ച രേഖകൾ ഒറിജിനൽ, കോപ്പി എന്നിവ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. Continue reading “How to prepare for PhD final synopsis submission”